top of page

NGDK har mottatt følgende fra NKK:
 

Til alle klubber og forbund.

 

 

I Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad.

 

Link til HS-protokoll, se sak 39/21: https://www.nkk.no/getfile.php/132372228-1622478478/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/HS%2010-21%20Protokoll.pdf

 

 

Pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett lyder nå:

 

«Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 %, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle (1, 2). Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i 3-5 generasjoner.»

 

1: Med 5 generasjoners stamtavle menes valp og 5 ledd bakover.

2: Dette tilsvarer gjennomsnittlig maksimalt inntil 2,5 % innavlsøkning pr. generasjon i dette individets stamtavle.

 

Regelendringen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2022.

 

 

Regler for registrering av hund er oppdatert i samsvar med endringen av pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

 

Link til:

 

 

Vi oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om regelendringen.

NGDK informerer:Samarbeide på tvers av landegrensene.
Det sittende styret i NGDK ønsker et større fokus på arbeidet med å bevare Grand Danois som den apollo som er beskrevet i den tyske rasestandarden.

Vi ønsker et tett samarbeid med de øvrige Skandinaviske raseklubbene, og vi ser for oss at vi kan etablere et samarbeid med den tyske Grand Danois klubben. Vi ser vi har noen utfordringer innen vår "skandinaviske" type mht størrelse, masse, kryss, fronter og hoder.I tillegg ser vi viktigheten av å fortsatt ha fokus på helseaspektet og temperament. For å tilnærme oss den "ideelle hunden" utifra dagens materiale mener vi at veien til målet ikke er å benytte oss av "hypertype". Verden har blitt veldig "liten", og vi ser at trenden med de tunge, «mastifflignende» Grand Danois også gjør sitt inntog i Skandinavia. Vi har allerede avholdt et møte med Svensk Grand Danois Klubb, referatet ligger ved. Tiltaket er fundamentert i klubbens formålsparagraf: NGDK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.
Innspill fra medlemmene ønskes velkommen til: post@ngdk.no
Hilsen
Styret i Norsk Grand Danois Klubb
Januar 2018
RERERAT FRA MØTET :

Hunder av "hypertype".

bottom of page