top of page

Lover for Norsk Grand Danois Klubb stiftet 1. januar 1991
Vedtatt av årsmøtet den 26.04.2012 med senere endringer, senest av 04.04.2019.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb.

(Lovene i pdf)


Kap. 1 Innledende bestemmelser

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Grand Danois Klubb, og forkortes til NGDK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel
Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med
mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover
som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot
disse.
Klubben omfatter rasen grand danois.
Klubben har verneting i Oslo.


§ 1-2 Formål
NGDK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å
fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av grand danois.
NGDK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket
retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

§ 1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
a) Årsmøtet
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styret
d) Valgkomiteen


§ 1-4 Tilknytning og organisering
NGDK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i
klubbens lover.
NGDK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene
lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye
lover i samsvar med lovmalen.


Kap. 2 Krav til medlemskap
§ 2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem, kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte NGDK`s og NKKs virksomhet samt å følge NGDK`s og
NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler
for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva
gjelder klubbinternt regelverk.
Hovedmedlems ektefelle, samboer eller hjemmeboende barn over 15 år kan opptas som
husstandsmedlem. Husstandsmedlem har samme rettigheter som andre medlemmer,
herunder stemmerett på generalforsamlingen, men denne får ikke tilsendt NKKs eller NGDKs
medlemsblad.


§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev
  eller e-post ) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
  og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover kap. 7


§ 2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.


§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

 

Kap. 3 Organisasjon
§ 3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. juli.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever ⅔ flertall) og oppløsing av
klubben (krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming
inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle
innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på
kandidater som ikke er valgbare, skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

 

§ 3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det året årsmøtet avholdes, og har
vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig
fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest én
uke før årsmøtet og være signert. Forhåndsstemmer skal sendes i lukket konvolutt, hvor
konvolutten er merket på utsiden med «forhåndsstemme til årsmøtet». Konvoluttene åpnes
på årsmøtet. Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved valg.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.


§ 3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 12 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten per post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
a) Saksliste
b) Årsberetning
c) Regnskap med revisors beretning
d) Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra
  medlemmene må være styret i hende senest 8 uker før møtedato.
e) Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i
  hende senest 8 uker før møtedato.
f) Budsjett for neste år


§ 3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen
  og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
    protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av organer 2
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
  Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede
  forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
i) Velge:
  I. Leder for 2 år
  II. Nestleder for 2 år
  III. 2 styremedlemmer for 2år
  IV. 2 varamedlemmer for 1år
  V. Revisor for 2 år, vararevisor for 1 år.
  VI. Valgkomite med leder og øvrige for 2 år medlemmer for 2 år, samt
      vararepresentanter for 1 år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 3
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av
domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven, kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges
frem for årsmøtet til valg.


§ 3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene
forlanger det. Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. Møtet innkalles med
minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal
behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært
årsmøte, kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under
årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.


Kap. 4 Styret
§ 4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.


§ 4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når minst ett av styremedlemmene krever
det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være
tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte
eller om ny nestleder skal velges av og blant de resterende styremedlemmer.


§ 4-3 Styrets oppgaver

a) Lede klubben mellom årsmøtene

b) Avholde årsmøte
c) Drive klubben i samsvar med klubbens formål
d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
e) Sekretær og kasserer oppnevnes av årsmøte
f) Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben og utarbeide
  retningslinjer for særkomiteer, [avlsråd 4 , gjelder kun raseklubb, eventuelt redaktør]
g) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-
  regionen.


Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§ 5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.


§ 5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel.


Kap. 6 Diverse bestemmelser
§ 6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.


§ 6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf. NKKs lover § 6-1.


§ 6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et formål bestemt av årsmøtet. Bestemmer ikke
årsmøte noe spesielt, tilfaller midlene NKK.

§ 6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall

  • Flest stemmer

 Alminnelig flertall

  • 50 % + 1 av de avgitte stemmer

  • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

  • 50% + 1 av de avgitte stemmer

  • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

  • ⅔, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall

  • Blanke stemmer teller

  • Bruk er vedtektsfestet

 

Habilitetsregler, taushetsplikt, m.v.: se NKKs saksbehandlingsregler.
 

bottom of page