top of page

Avlssperre på kull med høy innavlsgrad:

NGDK  søkte NKK, med bakgrunn i årsmøteprotokoll datert 16.4.15, om avlssperre på kull med høy innavlsgrad.
Følgende vedtak ble fattet hos NKK:


Brev fra NKK :

Viser til deres søknad, med bakgrunn i årsmøteprotokoll datert 16.4.15, vedrørende avlssperre på kull med høy innavlsgrad.

Både NKKs sunnhetsutvalg og NKKs hovedstyre har behandlet saken.

Hovedstyret vedtok, 9.12.15, sak nr. 178, Sunnhetsutvalgets sin innstilling om at valper av rasen grand danois som er født i Norge med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % automatisk registreres med avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 6 generasjoners stamtavle i DogWeb hvor hunden selv er første generasjon.

Det gis mulighet til å søke om dispensasjon før paring i spesielle tilfeller slik at valpene kan registreres uten avlssperre. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Dette innføres som en midlertidig ordning, kun for rasen grand danois, med varighet på 5 år. Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 1.4.2016, t.o.m.1.4.2021.

Vi ber om at raseklubben gjør vedtaket kjent for sine medlemmer og oppdrettere av rasen.

Med vennlig hilsen

for Norsk Kennel Klub

Kristin H. Aukrust
Leder for Helse- og Registreringsavdelingen
Sekretær for NKKs Sunnhetsutvalg

bottom of page