På denne siden finner du viktig informasjon både for  oppdretter og valpekjøper:

 

Klubbens valpeformidler.
Nora Skotaam:
valpeformidler@ngdk.no

Tlf: 913 55 555

 

 

Informasjon til oppdretteren


Skjema for valpeformidling: link >> 
Dette fyller du ut og sender inn elektronisk.

Har du lyst å lese hele skjemaet før du starter prosessen med å fylle det ut for innsending,
kan du se en pdf fil av skjemaet her >>

( Merk at dette er en fil kun for gjennomlesning ).


Elektronisk utfylling og innsending gjør du ved å følge denne linken >>

 

 

Vedtak:
Oppdrettere  av grand danois oppfordres til å sette seg grundig inn i følgende vedtak: 


Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Grand Danois Klubbs søknad om innavlsgrad og fattet følgende vedtak på sitt møte 19.11.2020:

«NKKs Sunnhetsutvalg vedtok å innføre følgende forbud på permanent basis etter enstemmig vedtak på NGDKs årsmøte 2019: Valper av rasen grand danois som er født i Norge og som har innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % vil automatisk bli registrert med avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5 generasjoner bakover). Det gis mulighet til å søke om dispensasjon før paring i spesielle tilfeller slik at valpene kan registreres uten avlssperre. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Forbudet trer i kraft straks det tidsbegrensede forbudet utgår 01.04.2021.»
Les vedtaket i sin helhet her ( pdf fil )  >>

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Grand Danois Klubbs søknad om helsekrav og fattet følgende vedtak på sitt møte 19.11.2020: 

«Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen grand danois. Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2021

Les vedtaket i sin helhet her (pdf fil )  >>

 

For norskregistrerte hunder skal øyelysningen være foretatt i Norge av en autorisert øyelyser, og øyelyseren skal registrere resultatet på ECVO-skjema i NKKs database DogWeb. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, dvs. frossen sæd som er tappet før kravet trer i kraft kan fortsatt benyttes.

For å få valpeformidling gjennom NGDK er det et krav at foreldredyrene ikke har samme øyensykdom. Hunder med alvorlig, arvelig øyesykdom skal ikke benyttes i avl.

NGDKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett >>

 

Regler for valpeformidling >> 

Norsk grand danois klubb deltar i RAS:
Hva er målet med RAS?Opplyse oppdrettere og eiere om rasens styrker og svakheter.Belyse problematikk i avlsarbeidet ovenfor oppdrettere og hannhundeiere.Oppfordre til økt fokus på fysisk og mental helse.RAS står for rasespesifikk avlsstrategi. NKK har bedt alle raseklubber lage RAS og få dette godkjent av NKK. RAS-dokumentet skal være til hjelp for oppdrettere som et supplement i sitt avlsarbeid, likeså kunne hjelpe erfarne og nye med informasjon. Det er viktig å påpeke at RAS skal være et levende dokument med jevnlige oppdateringer. Årsrapportene fra RAS komiteen finnes under fanen "Helse".


Gentesten for magedreining finnes.Den kan bestilles hos vetgen.com 
(GDV- Gastric Dilatation Volvulus/Bloat- Great Danes)