På denne siden finner du viktig informasjon både for  oppdretter og valpekjøper:

Det er nå kommet nytt elektronisk skjema for valpeformidling. Dette fyller du ut og sender inn elektronisk.


Har du lyst å lese hele skjemaet før du starter prosessen med å fylle det ut for innsending, kan du se en pdf fil av skjemaet her >>
( Merk at dette er en fil kun for gjennomlesning ).


Elektronisk utfylling og innsending gjør du ved å følge denne linken >>

NGDK informerer:
Oppdrettere  av grand danois oppfordres til å sette seg grundig inn i følgende vedtak: 


Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Grand Danois Klubbs søknad om innavlsgrad og fattet følgende vedtak på sitt møte 19.11.2020:

«NKKs Sunnhetsutvalg vedtok å innføre følgende forbud på permanent basis etter enstemmig vedtak på NGDKs årsmøte 2019: Valper av rasen grand danois som er født i Norge og som har innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % vil automatisk bli registrert med avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5 generasjoner bakover). Det gis mulighet til å søke om dispensasjon før paring i spesielle tilfeller slik at valpene kan registreres uten avlssperre. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Forbudet trer i kraft straks det tidsbegrensede forbudet utgår 01.04.2021.»
Les vedtaket i sin helhet her ( pdf fil ). >>

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Grand Danois Klubbs søknad om helsekrav og fattet følgende vedtak på sitt møte 19.11.2020: 

«Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen grand danois. Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2021

Les vedtaket i sin helhet her (pdf fil ). >>